Regulamin

Regulamin IV Edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia IV edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest jednocześnie jego Organizatorem.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu, w imieniu Organizatora, prowadzi Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu +48 61 626 68 59 lub wysyłając zapytanie na adres: .
 4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej „Stroną Internetową Konkursu”, dostępnej pod adresem: www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl. Komunikaty oraz informacje na temat Konkursu publikowane będą na Stronie Internetowej Konkursu oraz profilu Facebook Konkursu. Strona Internetowa Konkursu jest własnością Organizatora.
 5. Organizator informuje, że używa plików Cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla użytkowników działania Strony Internetowej Konkursu. Organizator nie udostępnia żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach Cookies, nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów niż statystyczne.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
Cel i tematyka konkursu

 1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno województwa wielkopolskiego, jego walory naturalne oraz historyczny i kulturowy dorobek, ze szczególnym uwzględnieniem
  1. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (więcej na stronie: www.27grudnia.pl),
  2. atrakcji turystycznych (więcej na stronie: www.wielkopolska.travel),
  3. przestrzeni Szlaku Piastowskiego (szczegóły na stronie: www.szlakpiastowski.pl).
 2. Zdjęcia nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazujące region w sposób przyjazny. Zdjęcia powinny stanowić swoiste zaproszenie do odwiedzenia Wielkopolski.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób, profesjonalnie bądź amatorsko, zajmujących się fotografią. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie wymaga posiadania infrastruktury technicznej i systemu informatycznego pozwalającego na korzystanie z Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 6. Każda osoba, przystępująca do udziału w Konkursie, jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla tej osoby oraz Organizatora wiążące w chwili przesłania przez tą osobę zgłoszenia, o którym mowa w § 5, do udziału w Konkursie. Za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. Czas trwania Konkursu jest określony i trwa od momentu ogłoszenia do dnia 7 września 2018 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 4
Praca konkursowa

 1. Poprzez pracę konkursową rozumie się zestaw 3 (trzech) fotografii:
  1. tematycznie odpowiadających kategorii, o której mowa w § 5 ust. 1, wybranej przez Uczestnika Konkursu,
  2. wykonanych na terenie województwa wielkopolskiego, w latach 2016-2018.
 2. Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone tylko zdjęcia spełniające następujące warunki:
  1. zostały wykonane przez Uczestnika,
  2. są zapisane z maksymalną rozdzielczością w formacie JPG,
  3. ich krótszy bok ma min. 2500 px (pixeli),
  4. rozmiar każdego zdjęcia (pliku) nie przekracza 10 MB,
  5. nazwa pliku zawiera: symbol wybranej kategorii, nick autora oraz numer zdjęcia w zestawie (przykład: A_zaba_1.jpg, A_zaba_2.jpg, A_zaba_3.jpg).
 3. Zdjęcia/prace konkursowe zgłoszone do Konkursu, niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 2, nie podlegają ocenie.
 4. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć czy fotomontaż, są niedopuszczalne.
 5. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie fotografii, które:
  1. są praca zbiorową,
  2. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
  3. zawierają treści niezgodne z prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, jak również które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe, pornograficzne, obsceniczne, zawierające nagość lub erotykę, obrażające uczucia religijne, przedstawiające lub propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, naruszające prawo do prywatności,
  4. zawierają przekazy reklamowe, są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  5. zawierają jakiekolwiek znaki lub oznaczenia.

§ 5
Zgłoszenie prac konkursowych

 1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
  1. Zabytkowe obiekty (symbol - A) – zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i nieruchome (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową, kulturową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty,
  2. Atrakcje przyrodnicze (symbol - B) – zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże,
  3. Wydarzenia (symbol - C) – zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić wyłącznie po jednej pracy konkursowej, o której mowa w § 4, do każdej z kategorii wymienionych ust. 1. W sumie Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) prace konkursowe – po jednej pracy do każdej z kategorii.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się poprzez formularz, dostępny na Stronie Internetowej Konkursu, pod adresem: www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl/dodaj-zdjecia.
 4. Zgłoszenie pracy konkursowej wymaga podania przez Uczestnika Konkursu następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. nick’u (pseudonimu),
  3. roku urodzenia,
  4. adresu e-mail,
  5. numeru telefonu.
 5. Uczestnik, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
  1. jest twórcą zdjęć i przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii,
  2. jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,
  3. udziela Organizatorowi licencji do korzystania ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu na zasadach określonych w § 10 Regulaminu,
  4. posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na fotografiach zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym w szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykorzystanie go przez Organizatora w zakresie o jakim mowa w punkcie III.11.c) Regulaminu,
  5. wyraża zgodę się na opublikowanie fotografii na Stronie Internetowej Konkursu w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 6. Uczestnik Konkursu po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie przyjęcia jej do Konkursu.
 7. Prace konkursowe zgłoszone do udziału w Konkursie są publikowane na Stronie Internetowej Konkursu po pozytywnej ich weryfikacji przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż późniejsze wykrycie okoliczności uzasadniających stwierdzenie naruszenia Regulaminu może rodzić skutki, o których mowa w ust. 8 Regulaminu. Wyłącznie uprawnionym do dokonywania weryfikacji zgłoszonych fotografii pod kątem ich zgodności z Regulaminem jest Organizator.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora – na którymkolwiek z etapów Konkursu - że osoba, która zgłosiła fotografie do udziału w Konkursie nie może być Uczestnikiem w świetle postanowień Regulaminu lub Uczestnik nie spełnił warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie lub, że fotografie zgłoszone przez Uczestnika do udziału w Konkursie nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają zakazy, o których mowa w § 4 ust. 5, Organizator nie publikuje fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie na Stronie Internetowej Konkursu i nie poddaje ich ocenie, a zgłoszenie danej fotografii do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, już po opublikowaniu fotografii na Stronie Internetowej Konkursu, Organizator niezwłocznie usuwa fotografię ze Strony Internetowej Konkursu, nie poddaje tych fotografii ocenie, a zgłoszenie fotografii do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe.
 9. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w ust. 5 Regulaminu okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, jest świadomy wystąpienia ewentualnej odpowiedzialności wobec tych osób oraz może zostać zobowiązany na zasadach ogólnych – wynikających z przepisów prawa obowiązującego - do naprawienia szkody poniesionej przez Organizatora w związku z niezgodnością tych oświadczeń ze stanem faktycznym lub prawnym. Ponadto, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik może zostać wyłączony od dalszego udziału w Konkursie, a w przypadku otrzymania nagrody - być zobowiązanym do jej zwrotu (decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator).
 10. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plików cyfrowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych na etapie zgłoszenia udziału w Konkursie lub braku aktualizacji danych, w szczególności w wyniku zmiany danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającej odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§ 6
Kapituła Konkursu

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej Kapitułą. Kandydatury na członków Kapituły wskazuje Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest jednocześnie jej Przewodniczącym.
 2. Kapituła powołana jest przez Organizatora na czas trwania Konkursu.
 3. W skład Kapituły wchodzi 5 osób.
 4. Zadaniem Kapituły jest:
  1. rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac,
  2. wybór laureatów konkursu.
 5. Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
  1. spełnienie założeń ideowych Konkursu,
  2. jakość walorów estetycznych i artystycznych,
  3. przydatność zdjęć do celów promocyjnych.
 6. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę prac zgłoszonych do Konkursu.
 7. Członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.

§ 7
Sposób wyłonienia laureatów

 1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Sekretarza Konkursu, którym jest wskazany przez Przewodniczącego Kapituły pracownik Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nie wchodzący w skład Kapituły.
 2. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 3. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 4. Kapituła może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród, bądź przyznać dwie nagrody tego samego stopnia.
 5. Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły.
 6. Kapituła przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz ewentualnych wyróżnień. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 7. W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od ich przyznania. W takim przypadku podział nagród pieniężnych może być inny niż określony w § 8 ust. 1.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2018 r.
 9. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości.
 10. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu: osobiście, drogą telefoniczną bądź mailową.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej Konkursu oraz mogą zostać przekazane mediom.

§ 8
Nagrody

 1. Za zajęcie I, II i III miejsca, w każdej z kategorii, Organizator przyznaje dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości:
  1. I nagroda – 2.500 zł brutto (dwa tysiące pięćset złotych),
  2. II nagroda – 1.500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych),
  3. III nagroda – 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych).
 2. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy wyróżnienia.
 3. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie danych przez Uczestnika Konkursu, jest niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu, którego dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.
 4. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. +48 61 626 69 69, e-mail: , strona: www.umww.pl.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik Konkursu może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo na adres: lub pisemnie - na adres Administratora, o którym mowa w ust. 4.
 6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu, podane w formularzu rejestracji w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o której mowa w § 10 ust. 7, obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz realizacją zadania publicznego, tj. archiwizacją.
 7. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będzie dostawca usług IT na rzecz Organizatora (podmiot przetwarzający) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 9. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili do przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z sytuacją szczególną Uczestnika.
 10. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 5, oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych zdjęć,
  2. udziela Organizatorowi na okres 10 lat, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć w dowolnym niekomercyjnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, w zakresie poniższych pól eksploatacji, możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego:
   1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
   2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
   3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,
   4. publiczne odtwarzanie przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
   5. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 2. Uczestnik Konkursu uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji na takich samych polach eksploatacji jak w ust. 1 pkt. b z możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 3. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia fotografii.
 4. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 7. Z chwilą otrzymania nagrody, której mowa w § 8, Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagodzonej pracy, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1 pkt. b. Przeniesienie praw autorskich następuje na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej.
 8. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 1, pkt. a, lit. i Regulaminu.
 9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych do fotografii w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do fotografii.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, określone niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na Stronie Internetowej Konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu zmiany stają się wiążące, Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, p. IX, pok. 938) oraz na Stronie Internetowej Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora, w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.
 7. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

Jak dodać zdjęcia ?

To banalnie proste. Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Wybierz swoje najlepsze zdjęcia, uzupełnij dane i gotowe. Pamiętaj, aby praca była poprawna, do wybranej kategorii musisz dodać 3 fotografie pokazujące Wielkopolskę. Możesz zgłosić zdjęcia do wszystkich konkursowych kategorii. Do dzieła!

Dodaj zdjęcia

Najważniejszy element aparatu
znajduje się 12 cali za nim.

Ansel Adams